กลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ


นายอาคม สมพามา
ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

นาย????????
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ
นาย????
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ