กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวีระพร เมฆวิลัย
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเยาวภา  อุาส่าห์ฤทธิ์
ผู้ช่วย รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวีระพร  เมฆวิลัย
ผู้ช่วย รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป