ติดตั้งป้ายกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

แนะนำให้รู้จักกับ ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ  โดย นายอาคม สมพามา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 211 อาคาร 2

Read more

แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล World class standard school

แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล World class standard school      หลักการและเหตุผล โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ. นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ      การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

Read more

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ObecQA

วันที่ 17 ก.ค.60  ท่านผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอาคม  สมพามา เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้ คณะครู และบุคคลากรให้ความสนใจเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน  ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่ ถ่ายภาพ

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2559

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๕ ตาบลท่านัด อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

Read more