กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งการแสดง ชุดภิรมย์รำเพย ร่วมงานดำเนินรำลึก

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดงานตามลอยพระพุทธเจ้าหลวง ดำเนินรำลึก 113 ปี  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง 1 ชุด ในงานดำเนินรำลึก โดยท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง 1 ชุด

Read more

22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เตรียมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นี้ กำหนดทำพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดาวเรือง ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง การสืบค้นข้อมูล   และส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้นำ  กล้าคิด 

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more