ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๓.๐๙ น. รวมยอดกฐินทั้งหมดของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จำนวน ๔๗,๒๒๙ บาท และรวมยอดกฐินทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง

Read more

การแข่งขันฟุตซอล

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 พิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร “การแข่งขันฟุตซอล” รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ เทศบาลดำเนินสะดวก ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

Read more

26-08-2560 เข้าร่วมอมรมโครงการคูปองพัฒนาศักยภาพครู ในหัวข้อ วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

คุณครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยคุณครูอุษา เพิ่มสุวรรณ์ คุณครูเอกภูมิ ชูนิตย์ คุณครูเขมณัช มีโสภา คุณครูกัณฐมณี แกรอด คุณครูวราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล เข้าร่วมอมรมโครงการคูปองพัฒนาศักยภาพครู ในหัวข้อ วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ

Read more

ค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต์ จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Potential Development for Mathematical Excellence)

Read more

โครงการการประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการการประกวดมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและสามารถนำมารยาทไทยไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่  การกราบเบญจางคประดิษฐ์  กราบผู้ใหญ่  การไหว้ ๔ ระดับ และการถวายความเคารพ  โดยได้จัดการประกวดมารยาทไทยแยกเป็นระดับชั้น

Read more

25-08-2560 การสอบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย (PISA)

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 สพม.8ได้กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียนโดยใช้เครื่องมือวัดตามแนวทาง PISA

Read more

24-08-60 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของภูมิภาคอาเซียนและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมธรรมวิถีชีวิตของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในสยามประเทศ         

Read more

23-08-2560 โรงเรียนสายธรรมจันทร์นำส่งดอกไม้จันทน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น บันนี้ได้ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยนาย วรากุลหงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ นายกฤษฎา  ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ครูวรรณี  กิตติอุดมเดช และ ครูศิริพร  ขจรผล เป็นตัวแทนของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ในการส่งมอบ   โดยนายสมชาย รองเหลือ

Read more

โครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ

ครูเพ็ญศรี จันหอม หัวหน้างานยุวกาชาด ได้จัดโครงการยุวกาชาดอบรมปฐมพยาบาลเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลได้ ในการนี้ได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจาก รพ.ดำเนินสะดวก มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่สมาชิกยุวกาชาดทั้ง 3 ระดับชั้น ใช้สถานที่ห้องดาวเรือง รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 19 กค.60 ยุวกาชาด ระดับชั้นม.1 จำนวน 75 คน

Read more