กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งการแสดง ชุดภิรมย์รำเพย ร่วมงานดำเนินรำลึก

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดงานตามลอยพระพุทธเจ้าหลวง ดำเนินรำลึก 113 ปี  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง 1 ชุด ในงานดำเนินรำลึก โดยท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง 1 ชุด

Read more

22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เตรียมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นี้ กำหนดทำพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดาวเรือง ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง การสืบค้นข้อมูล   และส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้นำ  กล้าคิด 

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอมรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 6 เมษายน 2560  งานโสตทัศนูกรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้กับนักเรียนอาสา ปฏิบัติหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โดยทางวิทยากร ได้รับการอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใชจ่าย อาจารย์กฤษณะ

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more

โครงการพี่พาน้องสู่ดาว ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดโครงการ “พี่พาน้องสู่ดาว” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาแนะแนวทางการเลือกคณะและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้น้องๆ

Read more