26-03-2561 การรับสมัครนักเรียน

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (อาคาร ๒)  

Read more

07-03-61 ประเมิน OBECQA โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

Read more

02-04-61 เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่ ชาวตลาด

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  

Read more

ปัจฉิมนิเทศ(นักเรียนชั้นม.๓และม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงอาหาร    พลเอกสันต์  จิตประสงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา Picture

Read more

21-03-2561 ประชุมPLC และ หลักสูตรสถานศึกษา

การประชุม “PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการเชื่อมโยงสู่วิทยฐานะ” และ หลักสูตร 8 ชั่วโมง  วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดาวเรือง PLC Picture

Read more

16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าย STEM

การอบรม STEM ศึกษา(กระบวนการที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี) ห้องเรียนพิเศษ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   

Read more