กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งการแสดง ชุดภิรมย์รำเพย ร่วมงานดำเนินรำลึก

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดงานตามลอยพระพุทธเจ้าหลวง ดำเนินรำลึก 113 ปี  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง 1 ชุด ในงานดำเนินรำลึก โดยท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง 1 ชุด

Read more

19-07-2560 ร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก

  นายวรากุล  หงษ์เทียบเข้าร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก113ปี เสด็จประพาสต้น ร. 5 ผู้ว่าฯราชบุรีพร้อมชาวดำเนินสะดวกจัดพิธีบวงสรวงเปิดงานดำเนินรำลึก 113 ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีขบวนแห่เครื่องบวงสรวงทางน้ำ มีประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคโบราณย้อนประวัติศาสตร์เมืองพระราชา เมื่อวันพุธที่19 ก.ค. 60 เวลา 0800-1200 น

Read more

18-7-2560 การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

               นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เวลา 9.00 น. โดยมีนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ที่สมัครเข้าเป็นพนักงานแจงนับ โดยมีคุณสมบัติ คือ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 32

Read more

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ObecQA

วันที่ 17 ก.ค.60  ท่านผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอาคม  สมพามา เป็นวิทยากรให้การบรรยายในครั้งนี้ คณะครู และบุคคลากรให้ความสนใจเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน  ข่าว : กฤษณะ  แก่นไร่ ถ่ายภาพ

Read more

17-07-2560 การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดย นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์  ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นประธานในการประชุม และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 26 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

Read more

15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

Read more

โครงการพี่พาน้องสู่ดาว ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดโครงการ “พี่พาน้องสู่ดาว” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาแนะแนวทางการเลือกคณะและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้น้องๆ

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ …โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ เป็นประธานในพิธี โดยใช้สถานที่โดม ด้านหน้าเสาธงให้นักเรียนได้ทำพิธีได้อย่างพร้อมเพียงกันทุกห้องทุกระดับชั้น

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวดรถแห่เทียน ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 8 ห้อง ซึ่งผลการประกวดจะเป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อไปครับ ซึ่งในช่วงบ่าย ได้แยกย้ายกันไปตามวัด ทั้ง 8 วัดได้แก่….

Read more