งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑

         วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอดำเนินสะดวกโดยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๒โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวก ทุกโรงเรียน ได้กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสายธรรมจันทร์

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งขัน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยรองผู้อำนวยการกฤษฎา ทองแย้ม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง

Read more

มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรม

วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กดีมีคุณธรรมปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยรองผู้อำนวยการ ชัยยันต์  ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ณ โดมหน้าเสาธง                        

Read more

มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด

พิธีมอบเกียรติบัตรงานห้องสมุดโรงเรียนสายธรรมจันทร์ โดย ท่านผู้อำนวยการ วรากุล  หงษ์เทียบ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โดมหน้าเสาธง                                   

Read more

มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

๒๒-๑๒-๒๕๖๐ รับมอบเกียรติบัตรงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกชมภาพทั้งหมด

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระฯภาษาไทย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                            

Read more

มอบเกียรติบัตรงาน Royal Melody Concert

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พีธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขัน Royal Melody in Our Memory Concert เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางภาษาอังกฤษและศิลปะผ่านบทเพลงอันไพเราะ และส่งเสริมให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์        

Read more

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ ๒๐ สิงหาคม คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนศึกษาดูงานโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ตามรอยวิถีไทย ณ วัดสระเกศวรวิหาร ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์                    

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รองกฤษฎา  ทองแย้ม  ประธานพิธีเปิด “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น ดังนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

Read more

Royal Melody in Our Memory Concert

 วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระฯต่างประเทศ เชิญชมคอนเสิร์ต “Royal Melody  in Our Memory Concert ” เพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.๙ ณ หอประชุมโรงอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงในหลวง ร.๙ และส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนความสามารถทางภาษาอังกฤษและศิลปะผ่านบทเพลงอันไพเราะ

Read more