กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งการแสดง ชุดภิรมย์รำเพย ร่วมงานดำเนินรำลึก

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 อำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดงานตามลอยพระพุทธเจ้าหลวง ดำเนินรำลึก 113 ปี  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ร่วมสนับสนุนการแสดง 1 ชุด ในงานดำเนินรำลึก โดยท่านผู้อำนวยการวรากุล  หงษ์เทียบ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการแสดง 1 ชุด

Read more

ติดตั้งป้ายกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ

แนะนำให้รู้จักกับ ห้องกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ  โดย นายอาคม สมพามา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 211 อาคาร 2

Read more

ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยนายวีระพร  เมฆวิลัย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการปรับปรุงบอร์ดบุคลากรและแจ้งข่าวสาร บริเวณข้องห้องสำนักงานกิจการพิเศษ

Read more

19-07-2560 ร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก

  นายวรากุล  หงษ์เทียบเข้าร่วมพิธีเปิดงานดำเนินรำลึก113ปี เสด็จประพาสต้น ร. 5 ผู้ว่าฯราชบุรีพร้อมชาวดำเนินสะดวกจัดพิธีบวงสรวงเปิดงานดำเนินรำลึก 113 ปี เสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 โดยมีขบวนแห่เครื่องบวงสรวงทางน้ำ มีประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคโบราณย้อนประวัติศาสตร์เมืองพระราชา เมื่อวันพุธที่19 ก.ค. 60 เวลา 0800-1200 น

Read more

22-07-2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เตรียมจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นี้ กำหนดทำพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดาวเรือง ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดลอง การสืบค้นข้อมูล   และส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้นำ  กล้าคิด 

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอมรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 6 เมษายน 2560  งานโสตทัศนูกรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้กับนักเรียนอาสา ปฏิบัติหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ โดยทางวิทยากร ได้รับการอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีค่าใชจ่าย อาจารย์กฤษณะ

Read more

แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล World class standard school

แนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล World class standard school      หลักการและเหตุผล โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ สพฐ. นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พ.ศ. 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ      การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

Read more

18-7-2560 การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

               นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เวลา 9.00 น. โดยมีนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ที่สมัครเข้าเป็นพนักงานแจงนับ โดยมีคุณสมบัติ คือ อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จำนวน 32

Read more