17-07-2560 การประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดย นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์  ผอ.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นประธานในการประชุม และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 26 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนหนองโพวิทยา โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  โดยทางโรงเรียนได้จัดอาหารกลางวันรับรองในช่วงหลังจากการประชุมเวลาประมาณ 12.00 น.

 

ข่าว : กฤษณะ แก่นไร่
ถ่ายภาพ : ฤมล  สอนดี , ลลิภา กิจชนม์