15-07-2560 ค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่านและให้การอ่านนำสู่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งปัญญา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

  1.  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน                                     
  2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                       
  3.  นักเรียนได้นำทักษะการอ่านไปใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการค่ายรักการอ่านสานสู่ฝัน ประกอบด้วย นักเรียน ๒๐๐ คน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๙ คน คณะวิทยากร ๖ คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๖ คน ทีมงานจัดและเก็บสถานที่จำนวน  ๔คน  รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ คน  

กล้อง 1   กล้อง  2