รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2559

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนสายธรรมจันทร์
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๕ ตาบลท่านัด
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

คลิกที่ นี่ เพื่อรับชม —–> 20170713095225